Yönetmeliğimiz

Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu:

Misyon

 • Üniversitemiz öğrencilerinin oyları; demokratik, şeffaf seçim süreciyle kurulagelen Öğrenci Temsilciliği Kurulu; Boğaziçi Üniversitesi 150 yıllık demokratik yönetim geleneğinin üniversite yönetim mekanizmalarına aktif ÖĞRENCİ KATILIMCILIĞI ile taçlandırılması; bu geleneğin öğrenciler arasında yerleştirilmesi için çalışır.
 • Öğrencilerle Üniversite Yönetimi arasında köprü görevi görür; öğrenci sorunları ve taleplerinin en hızlı şekilde, kurulu yahut kurulacak çalışma komisyonları vasıtasıyla üzerinde çalışılmış bir şekilde Yönetim’e aktarılması için üniversitedeki tüm kesimleri kapsayacak şekilde  faaliyet gösterir.
 • Bu çerçevede Üniversite Yönetimi’nin karşılaştığı dış/iç kısıtlar, yapısal problemlerin; ÖTK’nın görüşünün alındığı konulardaki kararlarının üniversite kamuoyunu aktarılmasını içerecek bir işlev görür.
 • Öğrenci Temsilciliği Kurulu sorun yaratmak için değil; var olan sorunları tespit edip çözümün bir parçası olmak için faaliyet gösterir.
 • Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun temel çalışma ilkesi ‘Öğrenci için, öğrenci ile, öğrenci tarafından !’ sözü ile özetlenebilir.
 • Öğrenci Temsilciliği Kurulu kampüs yaşam kalitesinin üst noktalara taşınması, bizler üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının/iştahlarının artırılması,öğrencilerin kariyer yollarında yönlendirilmesi ve sosyalleşmeleri için Boğaziçi Üniversitesi kulüpleriyle işbirliği halinde katılımcılığı ve kapsayıcılığı esas alacak projeler/faaliyetler düzenler.

 

Lisans Öğrenci  Temsilciliği Kurulu Yapılanması

 • Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Bölüm,Fakülte/Yüksekokul, Üst Kurul ve aşağıda yapılanmaları belirtilecek Öğrenci Temsilciliği Yürütme Kurulu ve Öğrenci Temsilciliği Çalışma Komisyonları ve Üniversite Yaşamı Koordinasyon Kurulu ile faaliyet gösterir.
 • Önümüzdeki seneden itibaren Öğrenci Temsilcileri ve Kurullar 2 yıl için seçilir.Kurulun salt çoğunluğundan geçerli gerekçelerle; talep gelmesi halinde öğrenci temsilcileri aralarında tekrar seçim yapmak suretiyle kurul başkan ve yardımcıları yenilenebilir.
 • Üniversitenin genelini ilgilendirecek, yapısal kararlar Genel Kurul’un onayıyla kabül edilip Üniversite Yönetimi ve Boğaziçi kamuoyuna duyurulur.
 • Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Başkanı Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencilerini üniversite kurum ve komisyonlarında, ulusal&uluslararası toplantılarda temsil eder.
 • Başkan, Yürütme Kurulu ve Yardımcıları için oluşturduğu ekibi Genel Kurul’a sunar,  üyelerin salt çoğunluğunun onayının alınması durumunda Yürütme Kurulu ve Yardımcılar göreve başlar.

 

 

 

 

Başkan

 • Başkan üniversitede yapılan seçimlerin ardından oluşacak Lisans Öğrenci Temsilciliği Üst Kurulu’nun oylarıyla seçilir.
 • Lisans ÖTK’sını dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencilerini üniversite yönetiminde, kurul ve komisyonlarda, ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil eder.
 • Yürütme Kurulu başkana karşı sorumludur, Üst Kurul’un onayıyla(salt çoğunluk) Yürütme Kurulu üyeleri başkan tarafından görevden alınabilir, yine Kurul’un onayıyla yeni üye atayabilir.
 • Yürütme Kurulu Faaliyetleri’nden başkan sorumludur; Yürütme Kurulu’nun yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı Üst Kurul’a ve Boğaziçi Üniversitesi kamuoyuna, görevini kötüye kullanmaktan dolayı da Üst Kurul, üniversite kamuoyu yanında Üniversite Yönetimine karşı sorumludur.

Lisans Öğrenci Temsilciliği Yürütme Kurulu:

 • Lisans Öğrenci Temsilciliği Kurulu Üst Kurulu gündemlerinin daha hızlı/etkin bir şekilde uygulanabilmesi için faaliyet gösterir.
 • Başkan Yürütme Kurulu’nun faaliyetleri için Üst Kurul’a ve Üniversite Kamuoyuna karşı  sorumludur.
 • Yürütme Kurulu Başkan,2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter dahil 7 kişiden oluşur.
 • Yürütme Kurulu üyeleri başkanın kararı, Üst Kurul’un onayıyla belirlenir. Yürütme Kurulu’nda öğrenci temsilcisi olmak koşuluyla Üst Kurul üyesi olmayan üyeler de bulunabilir.

Yürütme Kurulu Üyeleri:

 • Başkan
 • Üniversite&Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörü (Başkan Yardımcısı)
 • Genel Sekreter (Danışmanlık)
 • Kurumsal İletişim Direktörü
 • Sponsorluk,Bütçe&Harcama Sorumlusu
 • Medya ve P.R. Sorumlusu

 

Öğrenci Temsilciliği Çalışma Komisyonları

KOMİSYONLAR

A)MİSYON

-Komisyonlar var olan problemlere çözümler üretmek, öğrencilerden gelen farklı projeleri değerlendirmek ve bu projelerin hayata geçirilmesini sağlamak üzere ÖTK’ya bağlı olarak çalışan kurullardır.

-Komisyonlar ile hedeflenen, ÖTK’nın hem öğrenci odaklı hem de öğrenci merkezli çalışmasını sağlamaktır. ‘Öğrenci için, öğrenci ile, öğrenci tarafından !’ komisyonların çalışma yöntemini ve gayesini özetlemektedir.

-Komisyonlar yukarıda bahsedilen görevleri en doğru şekilde icra edebilmek için kendi çalışma alanlarında öğrencilere anketler hazırlayıp, onların fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri forumlar düzenleyip çeşitli proje teşvikleriyle onları hem sorunun tanımlanma hem de çözüm sürecine en etkin şekilde dahil etmelidirler.

B)KOMİSYONLAR VE GÖREV TANIMLARI

Öğrenci Temsilciliği Kantin ve Kafeteryalar Çalışma Komisyonu: Kantin ve Kafeteryalar ile ilgili sorunların çözümü, bu alanlarla ilgili yeni görüşlerin değerlendirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi başlıca görevleridir. Kantin fiyatları, yemekhanede çıkan yemekler vb. bu komisyonun çalışma alanları dahilindedir.

Öğrenci Temsilciliği Yurtlar Faaliyet Komisyonu: Üniversite yurtlarından sorumlu bu komisyonun, özellikle yurtlarda kalan öğrencilerin şikayet ve önerilerini hareket noktası kabul ederek yurtlarla ilgili oluşabilecek herhangi sorun yahut ortaya atılacak projeler ile ilgili çalışmalar yapması öngörülmüştür.

Öğrenci Temsilciliği Kütüphane Çalışma Komisyonu: Üniversite kütüphanesi ile ilgili her türlü öneri, şikayet ve düzenlemeyi görüşüp, bu alanda çalışmalar yürüten komisyondur.

Öğrenci Temsilciliği Kilyos Faaliyet Komisyonu: Üniversitenin Kilyos kampüsü ve o yerleşkedeki öğrenciler, dersler, kantin, yurtlar gibi Kilyos’a dair her öneri ve şikayetin ilk elden değerlendirmeye alınacağı komisyondur.

Öğrenci Temsilciliği Yabancı Dil Eğitimi ve Remedial Çalışma Komisyonu: YADYOK ve Proficiency sınavını geçemeyen öğrencilerin sorunları, şikayet ve önerileri üzerinden çalışmalar yapan komisyondur.

Öğrenci Temsilciliği Çevre ve Ulaşım Çalışma Komisyonu:  Üniversite kampüsleri ve kampüsler arası öğrenci taşıyan servisler bu komisyonun başlıca çalışma alanlarıdır.

Öğrenci Temsilciliği Değişim Programları ve Uluslar arası Öğrenciler Çalışma Komisyonu: Başta ERASMUS olmak üzere Üniversitenin anlaşmalı olduğu öğrenci değişim programları, bu programlar ile yurtdışına giden öğrenciler ve yine bu programlar kapsamında üniversitemize gelen öğrenciler ile ilgili her türlü fikrin görüşülüp üzerine çalışıldığı komisyondur.

Öğrenci Temsilciliği Kulüp Faaliyetleri Çalışma Komisyonu: Kulüpler ve kulüpler tarafından yürütülen çalışmalar bu komisyonun görev alanı dahilindedir.

Öğrenci Temsilciliği Ders Kayıt ve Akademik İşler Çalışma Komisyonu: Öğrencilerin ders kayıt işlemleri ile ilgili öneri ve şikayetleri değerlendiren, onların akademik alanda gördükleri eksikler ve yapmak istedikleri projeler doğrultusunda çalışmalar yürüten komisyondur.

 

 • Komisyon başkan ve üyeleri Üst Kurul tarafından atanır. Başkan dışındaki üyelerde gönüllülük esastır, öğrenci temsilcisi olma şartı aranmaz.Görevini yerine getirmeyen; üst üste 2 toplantıya katılmayan komisyon başkanı belirtilen şartlar yerine gelmişse Üst Kurul Başkanınca azledilebilir yerine başka biri Üst Kurul kararı ile atanır.
 • Komisyonlar Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ve ÖTK adına kampüs yaşam kalitesini artırmak, sorunlara yapıcı çözümler üretmek üzere faaliyetler düzenlerler; raporlar hazırlarlar.( Öğrenci forumları organize etmek, anketler düzenlemek vs.)
 • Her bir komisyon bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve kendi görev tanımları çerçevesinde azami altı üye bulundurur.
 • Komisyon başkanları ÖTK’yı üniversite ilgili komisyonlarında temsil eder. Komisyonlar başkan koordinasyonunda toplanır.
 • Komisyon faaliyet (anket, öğrenci forumu vs.) harcamaları Üst Kurul onayıyla Rektörlükçe ayırılan ÖTK bütçesinden karşılanır.
 • Her bir komisyon kendi çalışma alanında, bir dönem içerisinde en az bir proje ortaya koymak durumundadır. Bu projelerin sürdürülebilir olmaları, projelerde en çok aranan özelliktir.
 • Her bir komisyon ÖTK Üst Kurulu’na karşı sorumludur. Bu bağlamda, bütün komisyonlar kendilerinin belirlediği zamanlarda periyodik olarak toplanmak ve bu toplantılardan çıkan sonuçlar ile birlikte yürüttükleri çalışmalara dair tuttukları raporları ÖTK Üst Kurulu’na sunmak zorundadır.